Prejsť na:Nachádzate sa tu: Úvod > Organizácia školy > Školská knižnica

Školská knižnica


V roku 2006/2007 vďaka projektu MŠ SR „Revitalizácia a elektronizácia školských knižníc“ bola vybudovaná na našej škole nová školská knižnica. Je vybavená moderným nábytkom, počítačom, čitatelia sa môžu tešiť z príjemného prostredia.

Je otvorená každý pondelok od 13:30 – 14:30 hod.

Obsahuje okolo 1467 knižničných jednotiek.

Základná škola, V. Javorku – Knižnica – zoznam kníh (pdf)

Úlohy knižnice

a) utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno -vzdelávacieho procesu,

b) poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom, učiteľom a iným zamestnancom školy,

c) pomáha pri individuálnej príprave na vyučovanie,

d) pripravuje pomôcky a programy na informačnú výchovu vo vyučovaní jednotlivých predmetov,

e) poskytuje metodickú pomoc učiteľom pri informačnej výchove vo vyučovaní jednotlivých predmetov, forganizuje a uskutočňuje kultúrno – vzdelávacie aktivity.

Kultúrno– vzdelávacie aktivity 2011/ 2012

Hviezdoslavov Kubín

Slávik Slovenska

Šaliansky Maťko

Vyučovacie hodiny rôznych predmetov

Posedenie pri knihe – Marec mesiac knihy

Literárne súťaže

Besedy o prečítaných knihách

Predajné výstavy kníh

Výstava záložiek z projektu: „Záložka do knihy spojuje školy”

Maratón v čítaní

Prednášky

Zasadnutia MZ, PK

Dopravné súťaže

Výroba a tlač školského časopisu Javorníček

Deň ľudovej rozprávky – P. Dobšinský

Deň Zeme – výstava výtvarných prác

Projektové vyučovanie

Literárny krúžok

Základné služby knižnice

Základné knižnično-informačné služby sú:

a/ prezenčné výpožičky – počas výpožičného času len v priestoroch knižnice

b/ absenčné výpožičky - mimo priestorov knižnice

c/ informačná výchova

d/ príprava dokumentov pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu

e/ kopírovacie služby


Členstvo v knižnici

Používateľom služieb knižnice sa môže stať:

- každé dieťa vo veku 6- 15 rokov

- každý dospelý človek, ak podpísal prihlášku za čitateľa

Členstvo v knižnici zaniká

- odhlásením užívateľa

- neobnovením členstva

- zrušením členstva pre porušenie knižničného a výpožičného poriadku

Poplatky za knižnično-informačné služby

Základné knižnično-informačné služby poskytuje knižnica bezplatne.

Špeciálne služby za úhradu.


tel: 041 763 7580
e-mail: zsjavorku@zsjavza.edu.sk
Školská jedáleň: 041/ 7233376
Zubná ambulancia: 041/ 7242285