Prejsť na:Nachádzate sa tu: Úvod > Organizácia školy

Organizácia školy


Vyučovanie

  • 5. september 2011 – slávnostné otvorenie školského roka o 9.00 hod.
  • 6. september 2011 – vyučovanie podľa rozvrhu hodín
  • 1. polrok – začína 5.9. 2011 a končí 31.1. 2012
  • 2. polrok – začína 1.2. 2012 a končí 29.6. 2012

Prázdniny

od do
Jesenné 28.10.2011 31.10. 2011
Vianočné 23.12. 2011 5.1. 2012
Polročné 3.2.2012
Jarné 5.3. 2012 9.3. 2012
Veľkonočné 5.4. 2012 10.4. 2012
Letné 2.7.2012 31.8. 2012


Organizácia vyučovania

  • Vyučovanie v škole sa uskutočňuje na základe pevného rozvrhu hodín, ktorý vypracováva vedenie školy. Zmeny v rozvrhu hodín sa môžu uskutočniť len so súhlasom riaditeľky školy.
  • Vyučovanie na škole sa začína ráno o 7.45 hod. Zamestnanie žiakov na vyučovacích hodinách je signalizované elektrickým zvoncom.
  • Vyučovací režim je stanovený nasledovne :
od do prestávka
1.  hodina 7.45 8.30 10 minút
2.  hodina 8.40 9.25 20 minút
3.  hodina 9.45 10.30 10 minút
4.  hodina 10.40 11.25 10 minút
5.  hodina 11.35 12.20 10 minút
6.  hodina 12.30 13.15 30 minút
7.  hodina 13.45 14.30 5 minút
8.  hodina 14.35 15.20 5 minút

Prestávky a vyučovacie hodiny nemožno skracovať ani predlžovať ! Žiaci vo vyučovacom čase majú zakázané opustiť budovu školy neorganizovane.

Rozdelenie služieb vedenia školy

  • Ranné služby : od 7.00 hod. do 7.45 hod.:
Pondelok p. Kianičková
Utorok p. Raždíková
Streda p. Kianičková
Štvrtok p. Raždíková
Piatok p. Raždíková
  • Služby po vyučovaní : od 13.15 hod. do 15.00 hod.:
Pondelok p.Kianičková – ZRŠ
Utorok p.Čellárová – RŠ
Streda p.Raždíková – ZRŠ
Štvrtok p.Čellárová – RŠ
Piatok p.Šugárová- ekonómka školy

Triedne schôdze združenia rodičov školy

Triedne schôdze ročníkov 1.-9.

1. ročník:

-  T: 6.9.2011    Z:tr.uč.+všetci vých. prac. 17.00 hod. v triedach

ročník 2.-9:

-  T: 22.9.2011    Z:tr.uč.+všetci vých. prac. 17.00 hod. v triedach

Plenárna schôdza triednych výborov ZRŠ roč.1.-9.

-  T: 22.9.2011   Z: Rada rodičov  16.00 hod. – školská jedáleň

V čase konania triednych schôdzí ZRŠ sú prítomní v zborovni školy všetci pedagogickí pracovníci.

Varianty učebného plánu

Prvý stupeň

-  ŠkVP ISCED 1 – 4.  ročník

Druhý stupeň

-  ŠkVP ISCED 2 – 5. 6. 7. a 8.  ročník
-  variant 4: 9.B /s informatikou/

- variant s rozšír.vyuč. cj a informatikou v  3.-9.roč.: 9.A

Hodnotenie výchovných predmetov

Občianska výchova 5.- 9.ročník – klasifikovaná
Hudobná výchova 1.- 4. ročník – klasifikovaná
5. -9.roč.- klasifikovaná
Výtvarná výchova 5.- 9. ročník – klasifikovaná
Technická výchova 5.- 9.ročník - klasifikovaná
Telesná a športová výchova 1.- 4. ročník – klasifikovaná
5.- 9. ročník – klasifikovaná
Informatika 5. a 6. ročník -  klasifikovaná
Prírodoveda 3. ročník – klasifikovaná
Informatická výchova 3. a 4. ročník – klasifikovaná
Vlastiveda 3. ročník – klasifikovaná
Náboženská výchova 7.-9. ročník – klasifikovaná
Etická výchova 7.-9. ročník – klasifikovaná
Termíny školských prázdnin v školskom roku 2011/2012
Prázdniny Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Začiatok vyučovania
po prázdninách
jesenné 27. október 2011
(štvrtok)
28. október –
31. október 2011
2. november 2011
(streda)
vianočné 22. december 2011
(štvrtok)
23. december 2011 –
5. január 2012
9. január 2012
(pondelok)
polročné 2. február 2012
(štvrtok)
3. február 2012
(piatok)
6. február 2012
(pondelok)
jarné
Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj,
Trnavský kraj
17. február 2012
(piatok)
20. február –
24. február 2012
27. február 2012
(pondelok)
Košický kraj,
Prešovský kraj
24. február 2012
(piatok)
27. február –
2. marec 2012
5. marec 2012
(pondelok)
Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj
2. marec 2012
(piatok)
5. marec –
9. marec 2012
12. marec 2012
(pondelok)
veľkonočné 4. apríl 2012
(streda)
5. apríl –
10. apríl 2012
11. apríl 2012
(streda)
letné 29. jún 2012
(piatok)
2. júl –
31. august 2012
3. september 2012
(pondelok)
Termíny školských prázdnin v školskom roku 2012/2013

Prihlášky na strednú školu

informácie pre rodičov a žiakov

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na strednú školu riaditeľovi ZŠ v školskom roku 2011/2012 nasledovne:

Stredná škola s talentovou skúškou do 20.2.2012
Osemročné gymnázia do 20.2.2012
Stredná škola (bez talentovej skúšky) do 10. 4. 2012
Talentové skúšky sa konajú 25.3.-15.4.2012
Prijímacie pohovory 9-teho ročníka a 8RG: 1. termín: 14.5.2012
2. termín: 17.5.2012

Bližšie informácie u výchovného poradcu – utorok od 11:30 do 14:30(po osobnej alebo telefonickej dohode).


tel: 041 763 7580
e-mail: zsjavorku@zsjavza.edu.sk
Školská jedáleň: 041/ 7233376
Zubná ambulancia: 041/ 7242285